Підручники для школи
 
ДНІПРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
 
ДФПК КЗВО "ДАНО"ДОР"

Новини


9 лют. 2023
Проєкт ''Насильство. Знаю. Дію. Захищаю.,
Проєкт ''Насильство. Знаю. Дію. Захищаю.,

10 лист. 2022
ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»
ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

9 лист. 2022
Участь у написанні радіодиктанта, організованого до Дня української писемності та мови
Участь у написанні радіодиктанта, організованого до Дня української писемності та мови

Всі новини

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Метою даного виду практики є формування професійної компетентності  майбутніх фахівців в галузі дошкільної освіти,  готовності до самостійної педагогічної діяльності, поглиблення, узагальнення, самостійне творче застосування  набутих здобувачами освіти теоретичних  знань, професійних умінь, навичок,  оволодіння досвідом, формування основ педагогічної майстерності.

Основні завдання виробничої практики

 1. Розширити знання здобувачів освіти про особливості організації діяльності закладу дошкільної освіти  в сучасних умовах.
 2. Формувати вміння планувати та організовувати освітню роботу з дітьми.
 3. Виробити у здобувачів освіти навички роботи з колективом дітей з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, початкових умінь роботи з батьками.
 4. Удосконалювати уміння спостерігати, аналізувати педагогічний процес, уміння приймати рішення на основі аналізу ситуації й обсягу наявної інформації.
 5. Розвивати  професійні здібності майбутніх вихователів.
 6. Виявити наявні власні особистісні професійно важливі якості, виховувати прагнення до самовдосконалення.
 7. Поглиблювати інтерес і  любов здобувачів освіти до педагогічної професії.

 

Виробнича практика забезпечує оволодіння здобувачами освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст наступними компетентностями:

 • Аналіз та синтез. Здатність на основі надійних аргументів, логічних умовисновків та перевірених фактів формулювати завдання діяльності та пропонувати ефективні рішення.
 • Гнучкість та креативність мислення. Набуття гнучкого мислення, готовність до творчого застосування психолого-педагогічних знань та вмінь у широкому діапазоні можливих місць роботи та у повсякденному житті.
 • Комунікаційні навички. Здатність до ефективної комунікації та до представлення складної комплексної інформації у стислій формі усно та письмово, використовуючи інформаційно-комунікативні технології та відповідні спеціальні терміни.
 • Самостійність та ініціативність. Здатність до самостійного та ініціативного прийняття відповідальних рішень.
 • Організаційні вміння та навички. Здатність до самоорганізації та організації дитячої групи для виконання комплексних завдань протягом певного періоду часу.
 • Толерантність. Здатність працювати з суб’єктами освітнього процесу у полікультурному, поліетнічному, мультидисциплінарному середовищі.
 • Етичні установки. Здатність до використання принципів, норм етики, правил культури поведінки у стосунках з дорослими та дітьми на основі загальнолюдських та національних цінностей, норм суспільної моралі.
 • Базові загальні знання. Здатність використовувати базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для здійснення професійної діяльності; володіти та використовувати знання з теорії та практики дошкільної  освіти.
 • Застосування знань на практиці. Здатність використовувати психолого-педагогічні та методичні знання для різнобічного розвитку дітей дошкільного віку; бути обізнаним з інноваційними педагогічними технологіями навчання та виховання дітей дошкільного віку, впроваджувати їх в освітній процес.
 • Володіння прикладними знаннями та навичками. Здатність організовувати різні види діяльності дітей на засадах дитиноцентричного, особистісно-зорієнтованого, індивідуально-диференційованого підходів.
 • Організовувати освітній процес у закладі дошкільної освіти, створюючи умови для повноцінного формування особистості дітей, їх розумового, фізичного, морального, естетичного розвитку.
 • Володіння інформацією. Здатність знаходити та використовувати інформацію з різних джерел (електронних, письмових, архівних, усних) відповідно до актуальних завдань навчання, виховання та розвитку дітей дошкільного віку.
 • Володіння термінологією та комунікативними засобами. Здатність використовувати спеціальну термінологію та адекватні комунікативні засоби рідної та іноземної мов (в усній та письмовій формах) у педагогічному спілкуванні.
 • Професійне самовдосконалення. Здатність до рефлексії, самовдосконалення і підвищення рівня педагогічної майстерності.
 • Професійна відповідальність. Нести відповідальність за життя, здоров’я, долю дитини, забезпечення її щасливого дитинства. Приймати професійні рішення щодо соціалізації та розвитку з урахуванням природного потенціалу дітей, прогнозуючи їх наслідки для майбутнього.

 

Професійні вміння, якими повинні оволодіти здобувачі освіти  під час виробничої практики:

 1. Самостійно планувати роботу з дітьми.
 2. Організовувати життєдіяльність  з дітьми протягом першої і другої половини дня.
 3. Вивчати індивідуальні особливості дітей та враховувати їх при організації різних видів діяльності.
 4. Самостійно готувати і проводити заняття  та інші види життєдіяльності  з дошкільниками.
 5. Вивчати умови сімейного виховання дітей, проводити різні форми роботи з батьками: індивідуальні   і   групові   бесіди,   консультації,   підготовка   матеріалів  для батьківського   куточка, виготовлення папок-пересувок.
 6. На педагогічну раду, батьківські збори готувати повідомлення про стан виховної роботи в групі, тематичні повідомлення.
 7. Вивчати досвід роботи вихователів закладу дошкільної освіти, використовувати кращий досвід вихователів у своїй роботі.
 8. Приймати активну участь в громадській роботі  закладу дошкільної освіти.