Підручники для школи
 
ДНІПРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
 
ДФПК КЗВО "ДАНО"ДОР"

Новини


10 лист. 2022
ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»
ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

9 лист. 2022
Участь у написанні радіодиктанта, організованого до Дня української писемності та мови
Участь у написанні радіодиктанта, організованого до Дня української писемності та мови

9 лист. 2022
День української писемності та мови
День української писемності та мови

Всі новини

Голова та заступник студентського самоврядування

 

Голова Ради студентського самоврядування – Рената Долинська

Секретар Ради студентського самоврядування – Катерина Литвиненко

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ДНІПРОВСЬКОГО ФАХОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

«ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

 

 

1. Загальні положення

1.1 Це Положення про студентське самоврядування комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» (далі – Академія) поширюється на структурний підрозділ Академії – Дніпровський фаховий педагогічний коледж (далі – Коледж).

1.2. Самоврядування у Коледжі – це самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка визначається адміністрацією коледжу і здійснюється студентами відповідно до мети і завдань, що стоять перед студентським колективом.

 1.3. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Положенням про вищий державний заклад освіти, ЗУ «Про фахову передвищу освіту», ЗУ «Про вищу освіту»,  Статутом  Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» та цим Положенням, не дублюють профспілкову організацію, користуються допомогою і підтримкою адміністрації та профспілкового комітету студентів, зокрема у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією та ін.

1.4. Перелік питань, що належать до компетенції органів студентського самоврядування, узгоджується з адміністрацією коледжу, але в той же час відповідно до статті 41 ЗУ «Про фахову передвищу освіту» студентське самоврядування діє автономно і не підпорядковується адміністрації.

2. Мета і завдання студентського самоврядування

2.1 Студентське самоврядування у Коледжі функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує в нього навички майбутнього організатора, керівника.

2.2 Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності.

2.3 Студентське самоврядування – це така діяльність, за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного за результатами своєї праці. У зв’язку з цим зростає роль студентських колективів по залученню молоді у процес управління справами коледжу.

Основні завдання органів студентського самоврядування:

– забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

– забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

– сприяння у навчальній, науковій та творчій діяльності;

– сприяння у створенні необхідних умов для навчання, проживання і відпочинку студентів;

– створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

– організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

– сприяння працевлаштуванню випускників;

– безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;

– забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної,

фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);

– залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час;

– координація діяльності старостату, студентського профкому;

– контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення;

– участь у розподілі стипендіального фонду;

– залучення студентів до художньої самодіяльності;

– проведення загальноколеджевих вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, посвяти в студенти, випускних вечорів;

– участь у поселенні студентів у гуртожитки навчальних закладів міста та виселення їх;

– активна участь в організації ремонту аудиторій, забезпеченні зберігання і підтримки в необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна навчального закладу;

– пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживання ними алкоголю, наркотиків, палінню та ін.

3. Організація роботи органів студентського самоврядування

3.1. Студентське самоврядування Коледжу здійснюється на рівні академічної групи, відділень, гуртожитків та коледжу.

3.2. Вищим органом студентського самоврядування є Конференція студентів коледжу (далі – Рада), на якій затверджується Положення про студентське самоврядування, обирається виконавчий орган, визначається його структура і термін повноважень, заслуховується звіт.

3.3. Керівний склад студентського самоврядування коледжу обирається на термін – 3 роки.

3.4. Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є академічна група, яка має свій орган управління, його голову і делегує свого представника до Ради студентського самоврядування коледжу.

3.5. Рада студентського самоврядування Коледжу формується з представників академічних груп і обирає голову, заступників і секретаря.

3.6. Голова Ради організовує роботу органів самоврядування, на запрошення адміністрації бере участь у засіданнях педагогічної Ради, адміністративної Ради, де обговорюються питання діяльності органів студентського самоврядування, проблемні питання студентського життя.

3.7. Секретар студентської Ради організовує контроль за виконанням рішень органів самоврядування, веде протоколи його засідань та передає їх Голові студентського  самоврядування і виступає з повідомленнями про виконання рішень.

3.8. При Раді створюються сектори за напрямами роботи: академічний, фізичного виховання, культмасовий, соціально-побутовий, інформаційний, зовнішніх зв'язків, комітет профілактики правопорушень.

3.9. Засідання студентської Ради проводяться за потреби, але не менше одного разу на семестр і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 1/2 обраних до його складу членів. Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів її членів.

3.10. Кожне засідання виконавчого органу фіксується протоколом, що підписується головою (або його заступником), секретарем (або заступником голови).

3.11. На розгляд конференції виносяться найважливіші питання життєдіяльності студентів, обумовлені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.

3.12. Представники органів студентського самоврядування входять до складу педагогічної Ради коледжу, до стипендіальної комісії, Приймальної комісії, викладацької Ради профілактики правопорушень, беруть участь у проведенні загальних зборах трудового колективу.

4.  Структура роботи органів студентського самоврядування

4.1. Ланки Ради студентського самоврядування працюють на рівні коледжу, відділень, академічних груп, та  гуртожитків.

  1. Голова Ради студентського самоврядування:

– організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності Ради;

– представляє інтереси студентської громади;

– може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій коледжу;

– делегує свої повноваження заступнику;

– забезпечує організацію проведення конференції студентів;

– ініціює проведення позачергових загальних зборів або конференції;

– має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та Ради студентського самоврядування відділень, груп для здійснення своєї діяльності;

– має інші права й обов’язки, передбачені Положенням про студентське самоврядування у коледжі.

4.3. Секретар Ради студентського самоврядування веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

4.4. Голова студентського самоврядування відповідає за збереження документації Ради, яку готує секретар Ради

4.5. Студентська рада відділення:

– підпорядковується Голові Ради студентського самоврядування коледжу;

– обирається на посаду терміном на 1 рік шляхом відкритого голосування абсолютної більшості;

–   координує роботу членів Ради відділення;

– вносить пропозиції та заяви, пов’язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямами діяльності студентського самоврядування.

– голова Ради студентського самоврядування відділення зобов’язана дотримуватися цього Положення та діючого законодавства.

4.6. Голова Студентської ради гуртожитку взаємодіє з Головою студентської ради коледжу та підпорядковується її рішенням в загальних питаннях по роботі у коледжі, але при цьому самостійно контролює роботу студентської ради гуртожитку та координує свою роботу згідно Положення про Студентську раду гуртожитку.

4.7.  Первинна структурна одиниця Ради студентського самоврядування – академічна група, роботу якої координує староста:

– старосту  обираюсь як представника групи для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі, управління студентським колективом;

– старостою академічної групи може бути один з кращих за успішністю студент, який відзначається високими моральними якостями, має авторитет і повагу у однокурсників, позитивно впливає на колектив та володіє організаторськими здібностям;

– старосту призначають наказом заступника директора з гуманітарної освіти та виховання поданням клопотання куратора групи;

– старосту обирають на весь період навчання, звільняють за власним бажанням, з ініціативи адміністрації або студентів групи, якщо той не справляється з обов'язками чи втратив моральне право бути офіційним лідером студентського колективу;

– своєчасно інформувати студентів про розпорядження адміністрації, викладачів, студентської ради;

– планувати, організовувати та проводити в академічній групі заходи, пов'язані з навчально-виховним процесом.

– готувати та проводити збори студентів групи, на яких обговорюють стан навчання і дисципліни, інші актуальні питання з життя студентського колективу;

– щоденно вести в групових журналах облік відвідувань занять студентами групи;

– оперативно інформувати навчальну частину про зрив занять, можливі непорозуміння у розкладі тощо. Сприяти розвитку студ.ради групи.

5. Права і обов'язки органів студентського самоврядування

5.1. Члени організації мають права та обов'язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів України згідно із законодавством та відповідно до Статуту коледжу.

5.2. Крім викладеного, члени студентського самоврядування мають право:

- обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування;

- звертатись до будь-якого органу студентського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питань;

- опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність або ускладнюють досягнення мети організації.

- Рада студентського самоврядування коледжу має право звертатись до адміністрації з пропозиціями і заявами, пов'язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямами діяльності самоврядування;

- звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації та Студентської ради всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;

- делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України.

6. Обов’язки Ради студентського самоврядування

6.1. Забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню студентами своїх обов’язків.

  1. Порушувати проблеми студентів перед адміністрацією.

6.3. Звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність.

6.4. Сприяти розвитку та вдосконаленню Студентського самоврядування.

6.5. Координувати свою діяльність у коледжі з іншими студентськими об’єднаннями, осередками тощо.

6.6. Узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про Студентське самоврядування, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів коледжу.

  1. Права й обов'язки адміністрації Коледжу щодо взаємодії з органами студентського самоврядування

7.1. Адміністрація Коледжу має право:

- отримувати інформацію про діяльність Студентської ради (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо) за запитом від адміністрації;

- брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводить Студентська рада (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).

  1. Адміністрація коледжу зобов’язана:

- створити умови, необхідні для ефективної діяльності студентської ради:

  • забезпечити приміщенням;
  • меблями;
  • оргтехнікою.

- інформувати Студентську раду про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності студентів коледжу;

- надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку Студентської ради у коледжі.

  1.  Припинення повноважень членів Ради студентського самоврядування

8.1.  Повноваження членів Ради студентського самоврядування, заступників та секретаря припиняються у разі:

– добровільного складання повноважень;

– відсторонення з посади у зв’язку з втратою довіри;

– відсутність члена студентського самоврядування без поважних причин більш, ніж на трьох засіданнях студентського самоврядування;

–  втрати статусу студента навчального закладу;

– припинення діяльності навчального закладу.

  1. У разі складання повноважень членів керівного складу студентського самоврядування на їх місце призначаються тимчасово виконуючі їх обов’язків до початку нового навчального року та проведення відповідної процедури голосування.