Підручники для школи
 
ДНІПРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
 
ДФПК КЗВО "ДАНО"ДОР"

Новини


10 лист. 2022
ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»
ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

9 лист. 2022
Участь у написанні радіодиктанта, організованого до Дня української писемності та мови
Участь у написанні радіодиктанта, організованого до Дня української писемності та мови

9 лист. 2022
День української писемності та мови
День української писемності та мови

Всі новини

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Метою практики є формування професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва, музичного керівника, поглиблення, узагальнення та вдосконалення набутих студентами знань, оволодіння студентами досвідом, компетентностями, сучасними методами роботи, формами організації праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних в училищі знань, професійних умінь, навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

В ході практики здобувачі освіти повинні оволодіти наступними компетентностями:

 1. Аналіз та синтез. Здатність до аналізу, оцінки, прогнозування соціальних процесів суспільного життя та визначати їх вплив на життєдіяльність особистості.
 2. Гнучкість та креативність мислення. Здатність до системного мислення, креативності, генерування нових ідей, пошуку варіантів нестандартного розв’язання професійних завдань у процесі у процесі музичного виховання молодших школярів(дошкільників).
 3. Етичні установки. Здатність до використання принципів, норм етики, правил культури поведінки у процесі проведення уроків та  занять з курсу «Музичне мистецтво».
 4. Базові загальні знання. Здатність до використання базових знань з курсу у професійній діяльності
 5. Застосування знань на практиці. Здатність до комплексного використання знань з теорії й практики педагогічної діяльності на уроках та заняттях музичного мистецтва; до розробки змісту освітнього процесу; до відбору й доцільного використання педагогічного діагностичного інструментарію, методів, форм, засобів навчання й  виховання з сучасних технологій музичного мистецтва.
 6. Володіння прикладними знаннями та навичками. Здатність до практичного втілення сучасних навчальних технологій  (дошкільної)  музичної освіти та виховання.
 7. Володіння інформацією. Здатність до використання інформації щодо історії становлення, стану і перспектив розвитку музичної  освіти в Україні.
 8. Володіння термінологією та комунікативними засобами. Здатність до письмової й усної комунікації державною та іноземною мовами з метою ефективного формування у дітей навичок аналізу музичних творів та їх інтерпретації.
 9. Творчо-діяльнісна. Здатність організовувати дитячі самодіяльні творчі колективи (хорові, фольклорні, інструментальні); здійснювати різні види активної музично-творчої діяльності.

 

Основні завдання виробничої практики:

 • оволодіння уміннями і навичками музично-педагогічної діяльності учителя музики, музичного керівника в умовах міської і сільської школи;
 • цілісне сприйняття умов діяльності музичного життя школи, дошкільного закладу, матеріальне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • вивчення системи планування і обліку навчально-виховної роботи школи, дошкільного закладу, окремих вчителів-класних керівників, музичних керівників;
 • музично-педагогічне вивчення дітей і дитячого колективу;
 • ознайомлення з роботою методичних об’єднань вчителів предметних комісій, педагогічної ради школи, дошкільного закладу.

 

Професійні вміння, якими повинні оволодіти здобувачі освіти

під час виробничої практики

 • розробляти поурочні і тематичні плани занять, планувати позакласну музично-естетичну роботу;
 • самостійно готувати і проводити уроки музичного мистецтва, музичні заняття, індивідуальні заняття з дітьми;
 • організувати шкільні гуртки і працювати в ролі керівника хору
  (вокального ансамблю), оркестру дитячих або народних інструментів;
 • вести шкільну документацію (класний журнал, щоденники
  учнів), перевіряти зошити, виготовляти наочні посібники і дидактичний матеріал;
 • проводити педагогічний експеримент або творчу пошукову роботу з метою збору матеріалу і використання його при підготовці курсової роботи.

У процесі виробничої практики здобувачі освіти-практиканти виконують такі види діяльності:

 1. Ознайомлення з роботою навчального закладу (специфікою роботи, напрямками, внутрішнім розпорядком і режимом роботи).
 2. Вивчення системи планування в навчальному закладі (ознайомлення з річним планом навчально-виховної роботи в навчальному закладі).
 3. Вивчення документації, яка ведеться в навчальному закладі (класні журнали, особові справи дітей, медичні картки  дітей).
 4. Вивчення дітей, їх індивідуальних особливостей в класах (групах), де буде проходити практика.
 5. Складання поурочних, календарних, тематичних планів уроків музичного мистецтва (музичних занять), проведення навчальної роботи в класах (групах) відповідно до планів.
 6. Проведення виховної роботи в класах (групах) у відповідності з планом виховної роботи викладачів (музичного керівника).
 7. Ведення шкільної документації (класного журналу, щоденників учнів).
 8. Спостереження за роботою педагогічної ради навчального закладу, ознайомлення з її роботою, участь в засіданнях методичних об’єднань вчителів музичного мистецтва, музичних керівників.
 9. Проведення індивідуальних форм роботи з дітьми, ознайомлення з системою роботи вчителя музичного мистецтва, музичного керівника з батьками.
 10. Участь в чергуванні по навчальному закладу.
 11. Проведення педагогічного експерименту або творчої дослідницької діяльності в межах підготовки курсової роботи.
 12. Узагальнення досвіду роботи педагогічного колективу навчальних закладів.
 13. Здійснення профорієнтаційної роботи в школі з учнями 9, 11 класів, в дошкільному навчальному закладі (серед помічників вихователів).
 14. Ведення документації з практики.
 15. Під час практики студенти-практиканти працюють за розпорядком навчального закладу і точно виконують установлений режим, дотримуються правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, внутрішнього розпорядку.